هند

مبعد آکشاردام

مبعد آکشاردام دهلی هند، شکوه معماری هندو!

دلم نمیخواد که پیشنهاد سفر فقط مختص به ایران باشه، دیدن جاذبه های ایران تمرینی برای جهانگرد شدنه و امروز میخوام برای آشنایی با یک معبد هندو ببرمتون به هند….