ساری

باداب سورت و چشمه های پلکانی خیره کننده

همیشه برای سفر شهرهایی رو انتخاب می‌کنم که قبلاً ندیده باشمشون. این بار راهم رو به سمت شرق کشیدم و سر از دامغان درآوردم در استان سمنان. جایی که با…