جاهای دیدنی قزوینجاهای دیدنی قزوین حمام-قجر

حمام قجر یا موزه مردم شناسی قزوین کجاست؟

حمام قجر یا موزه مردم شناسی قزوین اسمی که برام آشناست و راوی روزهاییه که قزوین، میزبان من بود. چه روزهایی که از گذر روبرویی حمام قجر خودمو به سعدالسلطنه…