موزه فرش تهران

موزه فرش تهران

موزه فرش تهران جایی بود که بعد از مدت ها، خلوتی که میخواستم را نصیبم کرد. خوشبختانه یا متاسفانه؛ از آنجایی که موزه ها، خلوت ترین جاذبه ها در ایران…